Рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активна
 

Адвокат Вадим Володарський     Как известно, один из известных народных избранников при подаче электронной декларации указал в ней свои «фирменные» вилы. Но такое впечатление, что для наших законодателей профессиональным инструментом выступает другой вид сельскохозяйственного инвентаря. А именно — грабли, на которые они раз за разом наступают.
    Именно такое впечатление создаётся, когда анализируешь только что зарегистрированный законопроект 5314 (Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху).
       Именно этим проектом хотят реанимировать автоматическую фиксацию нарушений ПДД в Украине.
        Кратко напомню историю вопроса.

В 2008 году, при очередной волне ужесточения законодательства в отношении водителей, Кодекс об административных правонарушениях Украины (далее по тексту КоАП) был дополнен рядом норм, в том числе ст.14-1, которая предусматривала автоматическую фиксацию нарушений ПДД с ответственностью не того, кто был за рулём и нарушил, а собственника транспортного средства. Немедленно начались многочисленные проблемы с реализацией этой нормы и массовое обжалование постановлений в судах. Многие юристы, в том числе и автор этих строк, писали тогда, что така норма и такая практика нарушают конституционные принципы юидической ответственности и права человека. В конце концов, Конституционный Суд Украины своим решением от 22.12.2010г. (по делу по конституционному обращению гражданина Багинского) признал эту норму неконституционной.
Важен не только этот факт, но и то, как Конституционный Суд своё решение аргументировал.

Приведу (в который раз!) выдержку из мотивировочной части решения:


4. Конституційний принцип правової держави передбачає встановлення правопорядку, який повинен гарантувати кожному утвердження і забезпечення прав і свобод людини (статті 1, 3, частина друга статті 19 Основного Закону України) ( 254к/96-ВР ). Конституція України ( 254к/96-ВР ) визначає основні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх дотримання і захисту, зокрема: права і свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України ( 254к/96-ВР ), не є вичерпними; конституційні права і свободи не можуть бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (стаття 22) ( 254к/96-ВР ); громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (частина перша статті 24) ( 254к/96-ВР ); юридична відповідальність особи має індивідуальний характер (частина друга статті 61) ( 254к/96-ВР ); обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частина третя статті 62) ( 254к/96-ВР ); конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) (частина перша статті 64).
4.1. Конституційний Суд України на підставі наведеного дійшов висновку, що адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до адміністративної відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та правових презумпціях, які зумовлені визнанням і дією принципу верховенства права в Україні. Конституція України ( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).
Елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005) ( v005p710-05 ). Принцип правової визначеності означає, що "обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими
обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки" (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року N 17-рп/2010) ( v017p710-10 ). Наведені конституційні засади враховуються Конституційним Судом України у процесі перевірки на відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ) положень статті 14-1 ( 80731-10 ), частини шостої статті 258 Кодексу ( 80732-10 ).

4.2. Згідно з частиною другою статті 61 Конституції України ( 254к/96-ВР ) юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Необхідність індивідуалізації адміністративної відповідальності передбачена частиною другою статті 33 Кодексу ( 80731-10 ), якою визначено, що при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. У Кодексі ( 80731-10, 80732-10 ) конкретизовано й інші конституційні принципи, зокрема принцип рівності громадян перед законом (стаття 248).

Кодексом ( 80731-10, 80732-10 ) закріплено низку гарантій забезпечення прав суб'єктів, які притягаються до адміністративної відповідальності. В сукупності з наведеними конституційними нормами ці гарантії створюють систему процесуальних механізмів захисту вказаних осіб. У контексті питання, що розглядається, Конституційний Суд України враховує положення статей 9, 33, 248, 268 Кодексу ( 80731-10, 80732-10 ). За змістом статті 9 Кодексу ( 80731-10 ) саме винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність суб'єкта адміністративної відповідальності є однією
з ознак адміністративного правопорушення(проступку). Статтею 268 Кодексу ( 80732-10 ) встановлено перелік прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, зокрема: особа має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права; справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Орган (посадова особа) при розгляді справи, зокрема, обов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне равопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність; повинен своєчасно, всебічно, повно і об'єктивно з'ясувати обставини справи, вирішити її в точній відповідності до
закону тощо (статті 245, 280 Кодексу) ( 80732-10 ). Згідно з Кодексом ( 80731-10, 80732-10 ) провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю через відсутність події і складу адміністративного правопорушення (пункт 1 статті 247) ( 80732-10 ); справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці (частина перша статті 249) ( 80732-10 ); оцінка доказів ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності (стаття 252) ( 80732-10 ) тощо. Положення зазначених статей визначають систему процесуальних механізмів, які в сукупності з наведеними конституційними нормами унеможливлюють притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка не вчиняла правопорушення.
... З наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку про невідповідність вимогам частини другої статті 8, статті 22, частин першої, другої статті 24, частини другої статті 61, статей 62, 64 Конституції України ( 254к/96-ВР ) положень статті 14-1, частини шостої статті 258 Кодексу ( 80731-10, 80732-10 ), що згідно з частиною другою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) є підставою для визнання їх неконституційними.

 

     В переводе на простой язык это означает следующее. Во-первых, есть общие принципы для различных видов юридической ответственности (административной, уголовной и т. п.), от которых отступать нельзя. Зафиксированы они в том числе и на уровне Конституции, имеющей высшую юридическую силу в государстве, причём её нормы одновременно являются нормами прямого действия, то есть защита прав человека непосредственно на основании этих норм гарантируется. В числе прочего, основанием для привлечения к юридической ответственности любого вида является совершение конкретным лицом, которое к этой ответственности привлекают, противоправного деяния. Растолковываю для депутатов: нельзя привлечь человека к ответственности, если совершённое им деяние не было неправомерным. Нельзя привлечь к ответственности одного человека, если неправомерное деяние совершено другим. Кроме того, для привлечения к ответственности необходимо, чтобы человек понимал, когда он действует правомерно, а когда нет (тот самый принцип правовой определённости).
     Поэтому нельзя привлечь человека к ответственности потому, что у него в собственности есть автомобиль (что законно), и он передал управление этим автомобилем другому, имеющему водительское удостоверение (что тоже законно), если этот другой нарушил ПДД.
    Это, напомню, основные принципы, которые не просто закреплены в Конституции, а признаны и растолкованы решением Конституционного Суда, обязательным к исполнению на всей территории Украины.
     Однако когда принималось законодательство о национальной полиции, наши законодатели решили снова попробовать наступить на народный сельскохозяйственный инструмент, который не вилы. И дополнили КоАП статьёй 14-2, которая практически повторяла ту самую, признанную неконституционной, норму. Об этом я уже не раз писал, не буду повторяться. Естественно, автофиксация по такому закону и по такому принципу не заработала. Да и не могла.
     И вот вчера в новостях — фанфары: подан законопроект 5314, который всё это исправит! Что ж, почитаем, проанализируем...
    Прежде всего, натыкаемся на норму, что «в случае, если водителя установить невозможно», ответственность всё так же несёт собственник. Так что исправили? Где исправление неконституционной нормы?
   Дело даже не в том, что на практике скорее всего именно так и будут пытаться применять этот закон в большинстве случаев: не установили... (А если автомобилем пользуются несколько человек, например, членов семьи, то вспомнить через месяц, получив «письмо счастья», кто из них был за рулём, - практически нереально.) Дело в принципе. Который сохраняется тем же, из-за которого первая норма признана неконституционной, и из-за которого вторую норму пришлось корректировать. Да, сохраняется формально не для всех случаев. Но, поскольку речь идёт именно о принципе, на котором построена норма, в данном случае это ничего не меняет.
   Я когда-то приводил пример: предположим, в квартире кого-то убили. Не устанавливаем убийцу, а сажаем пожизненно владельца квартиры? Тогда сторонники такого принципа автофиксации возражали, дескать, не нужно путать уголовную ответственность с административной. Вообще-то Конституционный Суд своим решением именно что установил общие принципы для разных видов юридической ответственности. По крайней мере в этой части. Но … хорошо, не хотите пример про убийство? Пожалуйста вам другой. Предположим, в кафе совершено мелкое хулиганство, ответственность за которое предусмотрена ст.173 КоАП. Но хулиган успел скрыться до приезда полиции, и поэтому личность его установить не удалось. Что, будем привлекать к ответственности хозяина кафе, только потому, что правонарушение имело место в его заведении?! Абсурд!
     То же самое касается десятков других правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП. И к ответственности за которые привлекается то и именно то лицо, которое их совершило. Независимо от принадлежности места, где нарушение совершено, или имущества, так или иначе втянутого в орбиту нарушения.
     Пример. Ст.104 КоАП предусматривает ответственность за потраву посевов или уничтожение урожая. Предположим, есть у нас село, в котором жители, держащие скот, скидываются и поручают пасти стадо одному пастуху. А пастух оказался нерадивый и прогнал стадо через поле, уничтожив урожай. Кто несёт ответственность? Пастух, а не владельцы скота, которых там вообще не было.
     Это — нормальная правовая логика. Это — логика конституционная.
     У нас почему-то (причины — тема отдельного разговора) так сложилось, что автомобильную сферу выводят из сферы применения конституционных норм, общих правовых принципов и прав человека. Это — абсолютно недопустимая вещь! То, что транспортные средства регистрируются, в отличие от многих других видов имущества, оправданием такого положения быть не может: это вопрос, можно сказать, технический, но не применения самих правовых принципов. И стремлением к безопасности такие вещи оправдывать тоже нельзя, потому что создав прецедент, его можно распространить на любые сферы. Когда дело касается презумпции невиновности и принципов ответственности, это тем более опасно. К тому же, одностороннее давление на водителей положительного результата в плане безопасности не принесёт.
     Так и это не всё. Проектом предусмотрен порядок переноса ответственности на лицо, которое непосредственно нарушило. Но какой порядок?
     Сначала постановление выносится «условно» всё равно на собственника. То есть — оно уже будет противоречить упомянутым выше нормам и принципам, поскольку постановление — это документ об ответственности. Что должен делать собственник, получив постановление? Отослать уведомление в соответствующий орган полиции о том, кто был за рулём, сопроводив его заявлением этого водителя, в котором тот соглашается с привлечением себя к ответственности.
     Это даже трудно комментировать с точки зрения юридического здравого смысла. Равно как и с точки зрения житейского, поскольку причин, по которым с этим водителем невозможно будет связаться в течение установленного для исполнения этой обязанности срока, может быть множество. Но это частности...
     Во-первых, возлагать такую ответственность на собственника транспортного средства — в любом случае нарушение ст.63 Конституции, которая даёт право отказаться давать любые пояснения относительно себя или близких родственников. Это касается не только случая, когда родственник был за рулём, но и пояснений относительно своих действий (кому передал управление).
    Кроме того, а на каком основании вообще обязанность доказывания совершения правонарушения конкретным лицом с государства перекладывается на гражданина? По сути дела, собственник, отбирая такое заявление у водителя, доказывает свою невиновность. А это уже прямо противоречит ст.62 Конституции! Действие которой, как мы помним, признано Конституционным Судом для всех видов юридической ответственности, в том числе и для административной.
     В такой ситуации заявление собственника в адрес органа полиции со ссылками на ст.ст.62, 63 Конституции, об отказе предоставить данные водителя, и соответствующее обжалование в суде вынесенного в отношении его, собственника, постановления, - просто заблокирует работу такой системы. Если, разумеется, такой механизм будет применяться водителями достаточно массово.
     Не менее интересен и другой момент. Авторы проекта пишут о заявлении лица, управлявшего транспортным средством, о согласии на привлечение его к ответственности. Очевидно, им в голову не приходило, что это разные вещи! Что человек может признать, что был за рулём, но при этом не согласиться с самим фактом нарушения, что он может отстаивать свою невиновность! Нарушение прав такого водителя (даже если он установлен и не отрицает того, что был за рулём), в подобной ситуации совершенно очевидно!
     Более того. Давно известно, что в Украине существует проблема так называемых автомобилей «двойников» - тех, которые, будучи, как правило, не растаможенными, ездят с фальшивыми документами и номерными знаками, совпадающими с реальным автомобилем такой модели. Вообще, моё глубокое убеждение, что, помимо чисто правовых моментов, о которых говорилось выше, пока не решена проблема «двойников», вводить автофиксацию нельзя вообще ни при каких обстоятельствах, по той простой причине, что «письма счастья» за их нарушения будут, естественно, приходить собственникам «оригиналов». (Кстати, то же самое касается автомобилей спецслужб, которые могут пользоваться номерами так называемого оперативного прикрытия, совпадающими с номерами реального транспортного средства соответствующей модели. И понятно, что соблюдать ПДД их водители будут далеко не всегда, причём иногда по причинам вполне объективным. Но постановление-то и в этом случае придёт владельцу «оригинала»!)
     Однако в данном случае есть ещё и момент чисто правовой. Проект вообще не предусматривает чисто процессуальной возможности для собственника заявить, что нарушение совершено не водителем его автомобиля, а «двойником». Равно, кстати, как не содержит нормы, позволяющей освободить собственника от ответственности, если его автомобиль угнали, и нарушение совершено угонщиком. Ведь и в том, и в другом случае, вполне естественно, собственник при всём желании не сможет указать на личность фактического нарушителя, а тем более — заручиться его согласием о привлечении к ответственности! Парадокс в том, что даже если факт угона доказан, даже если точно известно, что нарушал водитель «двойника» (например, автомобиль-«оригинал» вообще был в это время в ремонте, или выехал за границу), согласно проекта, это всё не является основанием для освобождения собственника от ответственности, «если личность нарушителя не установлена».
     На этом фоне меркнет даже прописанная в проекте норма о вступлении постановления в силу при его невручении адресату (а это может быть в случае, если человек не живёт по месту регистрации; в силу ситуации в стране у нас таких сейчас особенно много, причём по Украине ездят автомобили, зарегистрированные на оккупированных территориях, вручить постановления их владельцам по месту регистрации вообще не представляется возможным, и тут мы наблюдаем прямую дискриминацию в зависимости от места проживания/регистрации).
     Очевидно, что в случае, если данный проект примут и попытаются ввести в действие, это приведёт к массовому возмущению автовладельцев (с учётом того, сколько машин у нас эксплуатируется не собственниками, в том числе и в силу многолетней практики «продаж по доверенности»), и не менее массовому обжалованию постановление в судебном порядке, что повлечёт перегрузку судов (где и так сейчас проблемы из-за увольнения многих судей). Ничего хорошего из этого не выйдет. Кстати говоря, какого-то плюса для безопасности не будет тоже, поскольку наказание не того, кто нарушал, в итоге к положительному воздействию на нарушителя не приводит...
     Ну, а нарушение конституционных норм и ряда основополагающих правовых принципов при принятии новых законов — вещь неприемлемая. И уж тем более нужно что-то делать с тем, что за сферу действия этих норм, принципов и прав человека у нас выведена вся связанная с автомобилем сфера, с тем, что то, что нельзя по отношению к кому бы то ни было, по отношению к владельцу или водителю автомобиля — почему-то считается, что можно...

 

Адвокат Вадим Володарский